W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Zarządzanie Kamienicami

Nasza firma posiada poparte sukcesami, bogate doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowania remontów zabytkowych kamienic oraz w przeprowadzaniu prac remontowych i inwestycyjnych pod nadzorem konserwatora zabytków. Potrafimy sprostać zarówno wysokim oczekiwaniom właścicieli, wspólnot jak i skomplikowanym uwarunkowaniom prawnym nieruchomości. Dążymy do realizacji usług zarządzania wynajmem oraz administrowania w sposób nowoczesny i kompleksowy. Dbamy o wizerunek nieruchomości, optymalizujemy koszty, kładziemy nacisk na wzrost przychodów z nieruchomości. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wykorzystaniu narzędzi realizujemy usługi na najwyższym poziomie, a plany osiągamy sprawne i efektywnie. Programy komputerowe usprawniają przepływ informacji i pomagają nam w prosty sposób wykonywać wszelkie rozliczenia. Stały dostęp do aktualnych danych sprawia, że nasze działania są ze sobą skoordynowane oraz skrupulatnie udokumentowane. Zarządzanie wynajmem mieszkań Kraków to także oprogramowanie – ułatwiające kontakt z klientami (CRM – Customer Relationship Management), planowanie i zarządzanie zasobami klientów oraz własnymi (ERP – Enterprise Resource Planning), a także remontów, napraw i przeglądów okresowych (CMMS – Computerized Maintenance Management System)

Zapoznaj się z naszym zakresem usług

Zarząd kamienicy współwłasnościowej
 • Sporządzamy analizę możliwości obniżenia kosztów obsługi nieruchomości oraz zużycia energii.
 • Zapewniamy częste wizyty zarządcy na terenie nieruchomości, co gwarantuje stały nadzór stanu technicznego budynku oraz kontrolę jakości usług wykonywanych na jego terenie przez firmy zewnętrzne.
 • Prowadzimy książkę obiektu budowlanego.
 • Sporządzamy lub zlecamy sporządzenie dokumentacji budynku odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa.
 • Przygotowujemy i realizujemy plan gospodarczy.
 • Regularnie w formie sprawozdania raportujemy bieżące działania realizowane w ramach umowy o zarządzanie.
 • Proces obsługi wszystkich nieruchomości realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania (Profesal, Lokale MMSoft, COMARCH Optima).
 • Podpisujemy i negocjujemy umowy z dostawcami mediów, firmami konserwatorskimi, telekomunikacyjnymi, sprzątającymi, ubezpieczeniowymi oraz bankami.
 • Przechowujemy, zabezpieczamy i archiwizujemy dokumenty nieruchomości.
Zarząd kamienicy – Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Zwołujemy, organizujemy i prowadzimy zebrania Właścicieli mieszkań.
 • Przygotowujemy uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zbieramy głosy Właścicieli. Wykorzystywany przez nas program komputerowy (LokaleNet) umożliwia oddawanie głosów pod uchwałami za pośrednictwem Internetu.
 • Zarówno Zarządowi, jak i Właścicielom lokali zapewniamy pełny dostęp do informacji na temat funkcjonowania Wspólnoty.
 • Stale monitorujemy, a w razie konieczności windykujemy, zobowiązania finansowe należne Wspólnocie Mieszkaniowej.
h
https://tww.pl/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-design-13.jpg
Zarządzanie najmem
 • Aktywnie i skutecznie poszukujemy najemców zarówno dla lokali usługowych jak i mieszkalnych
 • Administrujemy umowami najmu, prowadzimy rozliczenia z najemcami.
 • W razie konieczności dochodzimy należności poprzez prowadzenie procesu windykacji.
 • Systematycznie raportujemy Właścicielom podejmowane działania oraz stan rozliczeń z najemcami.
Obsługa remontów i inwestycji
 • Pozyskujemy środki finansowe na przeprowadzenie remontów, prac konserwatorskich i modernizacji.
 • Przygotowujemy plany remontowe wraz z preliminarzem kosztów.
 • Kompleksowo koordynujemy prace remontowe oraz procesy inwestycyjne.
 • Obsługa księgowa i finansowa
 • Utrzymanie czystości
 • Obsługa techniczna
 • Obsługa prawna
 • Nadzór okresu rękojmi i gwarancji
 • Ubezpieczenie budynku
 • Reprezentacja
 • Zapewniamy pełne wsparcie wyspecjalizowanego w obsłudze nieruchomości działu księgowego będącego integralną częścią naszej firmy.
 • Dla nieruchomości możemy prowadzić pełną księgowość. Takie działanie gwarantuje przejrzystą i rzetelną rachunkowość.
 • Śledząc na bieżąco finansowe i podatkowe działania Państwa firmy, w razie potrzeby zasugerujemy skorzystanie z usług kwalifikowanego doradcy podatkowego.
 • Prowadzimy rozliczenia finansowe przez indywidualny rachunek bankowy założony na potrzeby bieżącej obsługi Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Obsługę finansowo-księgową nieruchomości prowadzimy korzystając z oprogramowania Comarch ERP Optima i MM Soft lokale.
 • Elektroniczny przepływ i przechowywanie dokumentów w naszej firmie jest możliwy dzięki platformie SaldeoSMART. Każdy zainteresowany może otrzymać wgląd w swoje dokumenty z każdego miejsca z dostępem do internetu.
 • Nasi specjaliści posiadają aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa, na bieżąco analizują zmiany oraz uczestniczą w szkoleniach.
 • Prowadzimy rozliczenia finansowe przez rachunek bankowy założony na potrzeby bieżącej obsługi kamienicy.
 • Rekomendujemy wybór odpowiedniej firmy odpowiadającej za wykonywanie prac porządkowych.
 • Nadzorujemy należyte utrzymanie czystości części, do których mają dostęp wszyscy mieszkańcy.
 • Czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy sprzątające.
 • Przygotowujemy optymalną „deklarację śmieciową”.
 • Zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy budynek ograniczając rozmiar szkody.
 • Zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych kontroli budynku i jego instalacji przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego. Realizujemy zalecenia pokontrolne.
 • Stale czuwamy nad stanem technicznym nieruchomości.
 • Koordynujemy prace remontowe, przeprowadzamy przetargi w celu wybrania najkorzystniejszego wykonawcy.
 • Usuwamy usterki ujawnione w czasie eksploatacji budynku.
 • Kompleksowo obsługujemy procesy inwestycyjne od etapu koncepcji poprzez uzyskiwanie stosownych zgód i uzgodnień, przygotowanie projektów i kosztorysów oraz wybór wykonawcy aż do realizacji i odbioru prac budowlanych.
 • Stale współpracujemy z kancelariami prawnymi, które reprezentują naszych klientów przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Organizujemy konsultacje w sprawie sporządzania pozwów, pism procesowych i prowadzenia spraw zgodnie z interesem Właścicieli.
 • Prowadzimy procesy windykacji wobec podmiotów mających zaległości w regulowaniu należności.
 • Nadzorujemy realizację zobowiązań gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi wobec wykonawców i deweloperów. Nasi doświadczeni inżynierowie budowlani kontrolują sposób usuwania usterek.
 • W razie konieczności egzekwujemy wywiązanie się wykonawców i deweloperów z zobowiązań na drodze postępowania sądowego.
 • Pod koniec okresu rękojmi wykonujemy przeglądy, których protokół stanowi podstawę dalszego egzekwowania usuwania usterek przez firmy budowlane.
 • W celu wybrania optymalnego wariantu ubezpieczenia nieruchomości, analizujemy różne opcje ubezpieczenia i przygotowujemy zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki ubezpieczeniu w jednym pakiecie wszystkich zarządzanych nieruchomości otrzymujemy konkurencyjne warunki. Ubezpieczenie obejmuje także wykup polisy OC.
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy właściciela przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami.

Najważniejsze korzyści, jakie uzyskują nasi klienci współpracując z nami to:

wsparcie zarządców nieruchomości doświadczonych w pozyskiwaniu środków finansowych na remonty i modernizacje,
obsługa finansowo-księgowa realizowana przez zespół, który jest integralną częścią naszej firmy,
przejrzystość wszelkich prowadzonych przez nas działań poparta raportami i sprawozdaniami,
częste wizyty zarządcy w budynku, które gwarantują bieżącą kontrolę nieruchomości na najwyższym poziomie.

Zapoznaj się również z pozostałymi usługami