W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi

Cele i wymagania właścicieli nieruchomości komercyjnych są doskonale znane naszej firmie. Z tego powodu możemy zaoferować kompleksowe i nowoczesne usługi zarządzania, których jakość odpowie Państwa oczekiwaniom. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych realizujemy usługi na najwyższym poziomie, a zamierzone plany osiągamy szybko i efektywnie. Programy i systemy komputerowe usprawniają przepływ informacji i pomagają nam w prosty sposób wykonywać wszelkie rozliczenia. Stały dostęp do aktualnych danych sprawia, że nasze działania są ze sobą skoordynowane oraz skrupulatnie udokumentowane. Zarządzanie wynajmem mieszkań Kraków to także oprogramowanie – ułatwiające kontakt z klientami (CRM – Customer Relationship Management), planowanie i zarządzanie zasobami klientów oraz własnymi (ERP – Enterprise Resource Planning), a także remontów, napraw i przeglądów okresowych (CMMS – Computerized Maintenance Management System)

Zapoznaj się z naszym zakresem usług

hZarząd
 • Możemy zapewnić indywidualnego zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego za realizację zadań dla Państwa własności.
 • Przeprowadzamy przetargi na dostawę mediów oraz realizację usług na rzecz Państwa nieruchomości (usługi konserwacyjne, telekomunikacyjne, porządkowe, ubezpieczeniowe). Podpisujemy i negocjujemy odpowiednie umowy. Nadzorujemy ich prawidłową realizację.
 • Weryfikujemy opłaty ponoszone przez nieruchomość. Aktywnie poszukujemy możliwości ich optymalizacji.
 • Prowadzimy książkę obiektu budowlanego.
 • Sporządzamy lub zlecamy sporządzenie dokumentacji budynku odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa.
 • Przygotowujemy plan gospodarczy. Pełnimy stały nadzór nad prawidłową realizacją jego założeń. Przygotowujemy odpowiednie rozliczenia i sprawozdania.
 • Regularnie w formie sprawozdania raportujemy bieżące działania realizowane w ramach umowy o zarządzanie.
 • Proces obsługi nieruchomości realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania (Profesal, Lokale MMSoft, COMARCH Optima).
Zarządzanie najmem
 • Aktywnie poszukujemy najemców. Prezentujemy nieruchomość potencjalnym klientom.
 • Administrujemy umowami najmu oraz systematycznie raportujemy Właścicielom podejmowane działania oraz stan rozliczeń z najemcami.
 • Prowadzimy rozliczenia z najemcami.
 • Na bieżąco współpracujemy z najemcami w zakresie utrzymania oraz funkcjonowania nieruchomości.
 • Przeprowadzamy wszelkie procedury w związku z rozpoczęciem oraz zakończeniem współpracy z najemcami.
 • W razie konieczności dochodzimy należności poprzez prowadzenie procesu windykacji.
h
Obsługa remontów i inwestycji
 • Przygotowujemy plany remontowe wraz z preliminarzem kosztów.
 • Kompleksowo koordynujemy prace remontowe oraz procesy inwestycyjne.
 • uzyskujemy niezbędne zgody, opinie oraz uzgodnienia,
 • zlecamy i nadzorujemy wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych,
 • prowadzimy procedury przetargowe wyboru wykonawców prac,
 • sporządzamy stosowne umowy,
 • zlecamy nadzór inwestorski profesjonalnym inspektorom budowlanym,
 • uczestniczymy w odbiorze i rozliczeniu wykonanych prac,
 • nadzorujemy realizację warunków gwarancji udzielonych na wykonane prace.
 • Obsługa księgowa i finansowa
 • Utrzymanie czystości
 • Obsługa techniczna
 • Obsługa prawna
 • Nadzór okresu rękojmi i gwarancji
 • Ubezpieczenie budynku
 • Reprezentacja
 • Zapewniamy pełne wsparcie wyspecjalizowanego w obsłudze nieruchomości działu księgowego będącego integralną częścią naszej firmy.
 • Dla nieruchomości możemy prowadzić pełną księgowość. Takie działanie gwarantuje przejrzystą i rzetelną rachunkowość.
 • Śledząc na bieżąco finansowe i podatkowe działania Państwa firmy, w razie potrzeby zasugerujemy skorzystanie z usług kwalifikowanego doradcy podatkowego.
 • Prowadzimy rozliczenia finansowe przez indywidualny rachunek bankowy założony na potrzeby bieżącej obsługi Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Obsługę finansowo-księgową nieruchomości prowadzimy korzystając z oprogramowania Comarch ERP Optima i MM Soft lokale.
 • Elektroniczny przepływ i przechowywanie dokumentów w naszej firmie jest możliwy dzięki platformie SaldeoSMART. Każdy zainteresowany może otrzymać wgląd w swoje dokumenty z każdego miejsca z dostępem do internetu.
 • Stale korzystamy z usług doradców podatkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązywać pojawiające się niejasności w interpretacji prawa podatkowego oraz trudności w jego stosowaniu.
 • Rekomendujemy wybór odpowiedniej firmy sprzątającej, która będzie odpowiadała za wykonanie prac porządkowych.
 • Czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy sprzątające.
 • Przygotowujemy optymalną „deklarację śmieciową”.
 • Zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy budynek ograniczając rozmiar szkody.
 • Zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych kontroli budynku i jego instalacji przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego. Realizujemy zalecenia pokontrolne.
 • Nadzorujemy usuwanie awarii, które wystąpiły na terenie nieruchomości.
 • Stale czuwamy nad stanem technicznym nieruchomości
 • Usuwamy usterki ujawnione w czasie eksploatacji budynku
 • Stale współpracujemy z kancelariami prawnymi, które reprezentują naszych klientów przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Możemy zagwarantować konsultacje w sprawie sporządzania pozwów, pism procesowych i prowadzenia spraw zgodnie z interesem właścicieli nieruchomości.
 • Prowadzimy procesy windykacji wobec podmiotów mających zaległości w regulowaniu należności wobec Właścicieli nieruchomości. Na zlecenie Właścicieli nieruchomości wspieramy się w tym zakresie współpracą z kancelariami prawnymi.
 • Nadzorujemy realizację zobowiązań gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi wobec wykonawców prac remontowych i budowlanych. Nasi doświadczeni inżynierowie budowlani kontrolują sposób usuwania usterek.
 • W razie konieczności egzekwujemy wywiązanie się wykonawców z zobowiązań na drodze postępowania sądowego.
 • Nadzorujemy przebieg procesów sądowych przeciwko wykonawcom w związku z brakiem realizacji zobowiązań gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi. Posiadamy poparte sukcesami doświadczenie w skutecznym prowadzeniu tego typu pozwów.
 • Pod koniec okresu rękojmi wykonujemy przegląd, którego protokół stanowi podstawę dalszego egzekwowania usuwania usterek przez firmy budowlane.
 • W celu wybrania dla Państwa budynku optymalnego wariantu ubezpieczenia nieruchomości, analizujemy różne opcje ubezpieczenia i przygotowujemy zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki ubezpieczeniu w jednym pakiecie wszystkich zarządzanych nieruchomości otrzymujemy konkurencyjne warunki. Ubezpieczenie obejmuje także wykup polisy OC.
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy Państwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami.

Najważniejsze korzyści, jakie uzyskują nasi klienci współpracując z nami to:

Przejrzystość wszelkich prowadzonych przez nas działań popartą raportami i sprawozdaniami
Optymalizacja ponoszonych przez Państwa kosztów związanych z obsługą nieruchomości
Kompleksowa obsługa najmu (współpraca z najemcami, obsługa umów, rozliczenia)
Indywidualny zakres realizowanych usług dostosowany do charakteru budynku i wymagań Właścicieli.

Zapoznaj się również z pozostałymi usługami